Povinné školenie zo zákona

Zamestnávateľ

Každý zamestnávateľ, ktorý vstupuje do systému duálneho vzdelávania, je povinný do 1 roka od získania osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie poveriť osobu, ktorá bude vykonávať činnosť hlavného inštruktora. Táto osoba musí absolvovať školenie hlavného inštruktora. Počet hlavných inštruktorov sa odvíja od počtu žiakov.

Hlavný inštruktor

Hlavný inštruktor je osoba, ktorá zastrešuje a dohliada na realizáciu praktického vyučovania na pracovisku u zamestnávateľa. Má na starosti kompletnú dokumentáciu súvisiacu s duálnym vzdelávaním a zároveň sprevádzanie žiakov priamo v procese praktického vyučovania. Hlavný inštruktor je oprávnený viesť a koordinovať praktické vyučovanie pre 40 žiakov. Musí byť v pracovnoprávnom alebo inom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom, pracovnoprávnom vzťahu so strednou odbornou školou s uzatvorenou zmluvou o duálnom vzdelávaní, alebo samostatne zárobkovo činnou osobou.

Zákonné požiadavky
na výkon práce
hlavného inštruktora

Hlavný inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania.

Hlavný inštruktor musí mať dosiahnuté:

 
 

stredné
odborné vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom alebo príbuznom učebnom odbore v ktorom sa žiak pripravuje,

úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore v ktorom sa žiak pripravuje, alebo

vyššie stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie v príslušnom alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje.

A zároveň hlavný inštruktor vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný alebo učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje.

Tieto podmienky nie sú nutné, ak hlavný ištruktor:

– vykonával 8 rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný alebo učebný odbor,

– alebo vykonal skúšku na overenie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu pre príslušné povolanie alebo odborné činnosti.

Pozn., ak si výkon povolania vyžaduje preukaz alebo iný doklad zodpovedajúci odbornej kvalifikácii, hlavnému inštruktorovi vzniká povinnosť preukázania (napr. pri viazaných živnostiach).

Čo je zmyslom práce hlavného inštruktora?

Zmyslom práce hlavného inštruktora je sprevádzať žiaka a budovať s ním vzťah. Jeho úlohou je zistiť očakávania, vysvetliť učebný cieľ, predvádzať jednotlivé kroky, vyjadriť porozumenie, pozorovať správanie žiaka, poskytovať spätnú väzbu a oceňovať.

Hlavný inštruktor musí stanoviť učebný plán a dbať na jeho dôsledné dodržiavanie.

Čo očakávame od hlavného inštruktora?

01

Schopnosť vytvoriť so žiakom vzťah a pochopiť, že patrí do inej generácie, má odlišné vnímanie a potreby.

02

Rešpektovať, že žiak prežíva zmenu a môže na ňu rôzne reagovať. Rešpektovať neznamená súhlasiť.

03

Pred vyhodnotením výkonu žiaka je dôležité pozorovať ho a klásť zisťovacie otázky.

04

Modelovať správanie, ktoré je od neho očakávané.

05

Prejavovať trpezlivosť a dôveru voči žiakovi.

06

Žiaka pozitívne smerovať, prezentovať kladný postoj k firme pri všetkých aktivitách.

Čo očakáva 
od hlavného inštruktora žiak?

Žiak od hlavného inštruktora očakáva porozumenie, trpezlivosť, komunikáciu, spoluprácu a schopnosť motivovať. Pri sprevádzaní žiaka na praktickom vyučovaní je veľmi dôležité uvedomovať si generačné rozdiely. Každá generácia má svoje vlastné charakteristiky týkajúce sa napríklad ľudovej reči, technologických vplyvov, postojov, spôsobu života a podobne. Žiaka je potrebné vnímať ako kolegu, nie ako dieťa.

Príprava sa uskutočňuje prezenčnou a dištančnou formou.

Prezenčná forma pozostáva z 3 dní, pričom prvé dva dni sú venované pedagogicko-psychologickej príprave hlavného inštruktora a posledný, tretí deň, je venovaný dôležitej legislatíve, ktorá súvisí s priebehom praktického vyučovania.

Dištančná príprava trvá 16 hodín a hlavný inštruktor ju absolvuje individuálne buď po skončení 3-dňového prezenčného školenia, alebo pokiaľ vznikne priestor medzi jednotlivými blokmi prezenčnej prípravy, tak medzi nimi.

Čas venovaný jednotlivým oblastiam je možné variabilne prispôsobovať podľa potrieb školených účastníkov.

Školenia sú zadarmo. V závislosti od počtu účastníkov sa realizujú v rámci celého Slovenska, primárne vo väčších mestách s dobrou dostupnosťou. Konajú sa v reprezentatívnych priestoroch vzdelávacích centier najmä zamestnávateľov zapojených v systéme duálneho vzdelávania – členov našich zväzov v rôznych sektoroch priemyslu, dopravy a remeselnej činnosti.

Maximálny počet účastníkov jedného školenia je 10 v rámci príbuzných sektorov, aby mohlo byť vedené interaktívnou formou. Súčasťou školenia je diskusia a zdieľanie zaujímavých skúseností hlavného inštruktora v konkrétnej firme, prehliadka priestorov pracoviska praktického vyučovania a organizácie systému duálneho vzdelávania.

Certifikát hlavného inštruktora pre systém duálneho vzdelávania má platnosť 7 rokov. Vydáva ho príslušná stavovská alebo profesijná organizácia.

Aký je harmonogram a priebeh jednotlivých školení?

VŠETKY DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

01. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave platný od 1. 1. 2022 (61/2015)

02. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) platný od 1. 9. 2022 (245/2008)

03. Nariadenie vlády o zozname prác zakázaných mladistvým platné od 1. 6. 2015 (286/2004)

04. Vyhláška o stredných školách platná od 1. 7. 2022 (224/2022)

05. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy platná od 1. 10. 2021 (251/2018)

06. Vyhláška k určovaniu najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka platná od 7. 6. 2022 (202/2022)

07. Študijný materiál školenia hlavných inštruktorov – 1. časť legislatíva

08. Študijný materiál školenia hlavných inštruktorov – 2. časť sprevádzanie žiaka

09. Manuál systému duálneho vzdelávania platný od 1. 1. 2023

10. Metodický pokyn k príprave hlavných inštruktorov a inštruktorov v systéme duálneho vzdelávania

11. Vzor – osvedčenie zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie

12. Vzor – zmluva o duálnom vzdelávaní (škola - zamestnávateľ)

13. Vzor – učebná zmluva (žiak /zákonný zástupca/ - zamestnávateľ)

14. Vyjadrenie Národného inšpektorátu práce k problematike prác zakázaných mladistvým

15. Desatoro ospravedlňovania absencie žiaka na praktickom vyučovaní

16. Definícia malých a stredných podnikov podľa EÚ

17. Vzor – kalendárium praktického vyučovania podľa ŠIOV

18. Vzor – tematický plán odborného výcviku

19. Vzor – vzdelávacie štandardy pre teoretické a praktické vyučovanie

20. Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy (odbor 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov)

21. Štátny vzdelávací program pre skupinu odborov 23, 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba I, II

22. Vzor – evidencia dochádzky žiaka

23. Hodnotenie žiaka na praktickom vyučovaní a vzor záznamového listu žiaka

24. Vzor – denník evidencie odborného výcviku

25. Vzor – mesačný výkaz praktického vyučovania žiaka

26. Usmernenie ku kalendáriu praktického vyučovania podľa ŠIOV

27. Brožúra Národného inšpektorátu práce k pracovným úrazom

28. Vzor – vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania platný od 1. 7. 2022

 

 

 

Prihláste sa na školenie

Prihláste sa na konkrétne školenie pomocou nášho online prihlasovacieho systému, v ktorom nájdete prehľadný kalendár s nadchádzajúcimi školeniami.

Máte otázku?Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok k našim školeniam či webinárom nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Pošlite nám správu

    Shopping Basket