Zaškolenie inštruktorov vo firme

Firma

Firma zapojená v systéme duálneho vzdelávania sa musí postarať o personálne zabezpečenie praktického vyučovania. Okrem hlavného inštruktora často potrebuje aj inštruktorov, ktorí sprevádzajú žiakov. Kým hlavný inštruktor sa môže viac zaoberať koordináciou žiakov v systéme duálneho vzdelávania, inštruktor je ten, kto bude viesť žiakov na praktickom vyučovaní. 

Zamestnanec

Inštruktor musí absolvovať školenie, ktoré realizuje už hlavný inštruktor priamo vo firme. V rámci neho získa najdôležitejšie informácie, aby dokázal sprevádzať žiaka na pracovisku praktického vyučovania a zabezpečil jeho vzdelávanie na vysokej úrovni. Práve inštruktor je pre žiaka styčný bod a osoba, na ktorú sa vždy môže obrátiť.

Kto je
inštruktor?

Inštruktor je fyzická osoba, ktorá zabezpečuje praktické vyučovanie žiaka na pracovisku. Môže byť zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou.

Pod vedením jedného inštruktora sa môžu praktického vyučovania zúčastňovať v danom čase maximálne 3 žiaci. Prípravu musí zamestnanec ukončiť do jedného roka od začiatku vykonávania činnosti inštruktora. 

Zákonné požiadavky
na výkon práce
 inštruktora

Inštruktor musí mať dosiahnuté:

stredné odborné vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom alebo príbuznom učebnom odbore v ktorom sa žiak pripravuje,

úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore v ktorom sa žiak pripravuje, alebo

vyššie stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie v príslušnom alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje.

Požiadavkou na výkon práce inštruktora je, aby vykonával najmenej 3 roky povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje.

Tieto podmienky nie sú nutné, ak hlavný ištruktor:

– vykonával 5 rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný alebo učebný odbor,

– alebo vykonal skúšku na overenie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu pre príslušné povolanie alebo odborné činnosti.

Pozn., zároveň je nutné, aby mal preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak je pri výkone povolania požadovaná.

Čo je zmyslom práce  inštruktora?

Inštruktor vedie žiakov, ktorí sa zúčastňujú praktického vyučovania u zamestnávateľa. Oboznamuje ich s materiálom, technologickými postupmi, strojmi, zariadeniami a postupmi sledovania či riadenia kvality produkcie. Prideľuje im cvičnú alebo produktívnu prácu.

Sleduje pracovnú činnosť, dodržiavanie bezpečnosti, pracovných postupov a usmerňuje pri vykonávaných činnostiach. Informuje o náplni vyučovacieho dňa, pripravuje podklady, podieľa sa na hodnotení a klasifikácii žiaka

Čo očakávame od inštruktora?

01

Schopnosť vytvoriť so žiakom vzťah a pochopiť, že patrí do inej generácie, má odlišné vnímanie a potreby.

02

Rešpektovať, že žiak prežíva zmenu a môže na ňu rôzne reagovať. Rešpektovať neznamená súhlasiť.

03

Pred vyhodnotením výkonu žiaka je dôležité pozorovať ho a klásť zisťovacie otázky.

04

Modelovať správanie, ktoré je od neho očakávané.

05

Prejavovať trpezlivosť a dôveru voči žiakovi.

06

Žiaka pozitívne smerovať, prezentovať kladný postoj k firme pri všetkých aktivitách.

Čo očakáva 
od inštruktora žiak?

Žiak od inštruktora očakáva porozumenie, trpezlivosť, komunikáciu, spoluprácu a schopnosť motivovať. Pri sprevádzaní žiaka na praktickom vyučovaní je veľmi dôležité uvedomovať si generačné rozdiely. Každá generácia má svoje vlastné charakteristiky týkajúce sa napríklad ľudovej reči, technologických vplyvov, postojov, spôsobu života a podobne. Žiaka je potrebné vnímať ako kolegu, nie ako dieťa.

Odporúčania ku školeniu inštruktorov vo firme

Hlavný inštruktor, ktorý zabezpečuje prípravu inštruktorov vo firme, musí v rámci školenia odovzdať informácie z troch oblastí.

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa (najmä opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

Plánovanie a organizácia praktického vyučovania (vybrané témy organizácie a dokumentáciu praktického vyučovania, s ktorými prichádza inštruktor do priameho styku).

Práca so žiakom na praktickom vyučovaní (napríklad, špecifiká sprevádzania žiakov generácie “Z” a “Alfa”, zaúčanie so zameraním na konkrétne situácie v praxi, vedenie motivačného rozhovoru, zabezpečenie práv a povinností žiaka).

Priebeh školenia

Školenie inštruktorov vo firme pod vedením hlavného inštruktora prebieha v rozsahu 8 hodín. Hlavný inštruktor po zrealizovaní školenia posiela  príslušnej stavovskej a profesijnej organizácii prezenčnú listinu, na základe ktorej sa vystaví certifikát s platnosťou 7 rokov.

Opakované školenie inštruktora

Po uplynutí platnosti certifikátu inštruktora je nutné, aby hlavný inštruktor zabezpečil opakovanú prípravu inštruktorov vo firme, a to v rozsahu 4 hodín. Následne odošle príslušnej stavovskej a profesijnej organizácii prezenčnú listinu. Výsledkom opakovaného školenia inštruktorov je certifikát s platnosťou 7 rokov.

Prihláste sa na školenie

Prihláste sa na konkrétne školenie pomocou nášho online prihlasovacieho systému, v ktorom nájdete prehľadný kalendár s nadchádzajúcimi školeniami.

Máte otázku?Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok k našim školeniam či webinárom nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Pošlite nám správu

    Shopping Basket